יום שני, 27 בינואר 2014

פירוק חברהפירוק חברה על ידי בית משפט
פירוק חברה ניתן לעשות בשלוש צורות: פירוק מרצון, פירוק בידי בית המשפט או פירוק חברה בפיקוח בית המשפט. במאמר זה נתמקד בצורה השנייה – פירוק חברה על ידי בית המשפט.
בקשה לפירוק חברה בידי בית משפט ניתן לבקש על ידי מספר גורמים:
·         בעלי החברה
·         נושה של החברה
·         משתתף של החברה
·         הכונס הרשמי
·         רשם החברות
·         היועץ המשפטי לממשלה
על מנת להתחיל בתהליך הפירוק יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי שבאיזור השיפוט של החברה, כאשר בית המשפט מהווה את הסמכות הבלעדית להוראת הפירוק. הגשת הבקשה לפירוק יכולה לנבוע מכמה עילות המצויינות בחוק והן: החלטה מיוחדת של החברה לפירוקה, הפסקה בניהול עסקים או חדלות פירעון, או בסעיף של "פירוק מטעמי צדק ויושר". את עותק הבקשה לפירוק יש להגיש גם לכונס הרשמי לפני הגשת הבקשה לבית המשפט. אם הבקשה מוגשת על ידי גורם שאינו החברה עליו להמציא העתק מהבקשה לחברה עצמה במשרדה הרשום.
ההליך
תקנות החברות מחייבות פרסום בדבר הבקשה לפירוק 14 יום לפני מועד הדיון בבקשת הפירוק. את הפרסום יש לעשות ברשומות ובעיתון יומי אחד בעברית. פרסום זה נועד לאפשר לכל הנוגעים בדבר להשתתף בדיון אודות פירוק החברה מטעמים שונים, או כדי להתנגד לפירוק החברה על ידי כתב התנגדות.
עם תחילת הדיון ממנה בית המשפט מפרק לחברה ועליו מוטלת האחריות לכנס את נכסי החברה, לפרקם ולממשם, ולחלק את התמורה בין נושי החברה ו/או בעלי המניות שלה.
ההליך מסתיים כאשר בית המשפט מוציא צו המורה שהחברה תחוסל סופית וזאת לאחר שבחן כי עסקי החברה פורקו כליל.
הביטול הסופי של החברה על ידי רשם החברות יכול להיעשות תוך שנתיים ממועד הצו, אך לאחר שנתיים יהיה החיסול סופי ומוחלט.

אין תגובות:

פרסום תגובה